KSh 800.00
KSh 1,000.00
KSh 1,440.00
KSh 1,440.00
KSh 5,250.00