KSh 750.00
KSh 1,500.00
KSh 2,550.00
KSh 750.00
KSh 4,000.00